1. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Koper is eerst gebonden nadat hij zijn opdracht elektronisch heeft verstrekt aan ALLESVAST.NL. Indien vooraf geen schriftelijke bestelling heeft plaatsgevonden is de koper gebonden na ontvangst van de factuur en de goederen. Voor fouten aangaande afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en specificaties is ALLESVAST.NL niet aansprakelijk tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de werking of capaciteit. Alle vrijblijvende aanbiedingen kunnen door ALLESVAST.NL herroepen worden, ook als de termijn van aanvaarding is overschreden.

  1. Reclamaties

ALLESVAST.NL is niet verplicht reclamaties in behandeling te nemen die ons niet schriftelijk bereiken of na 14 dagen na de factuurdatum. Reclamaties over geleverde goederen kunnen geen invloed hebben op de wederzijds verplichtingen van reeds eerder geleverde of nog te leveren goederen.

  1. Garantie en aansprakelijkheid

ALLESVAST.NL verplicht zich tot garantie op alle door haar geleverde goederen tot een periode van 1 jaar na levering of verzending  (m.u.v. beweeglijke delen. Onder beweeglijke delen verstaan wij: De slagpen, trekker, magazijn, beveiliging,  etc. Hierop geven wij 6 maanden garantie).  uitsluitend wanneer blijkt dat hierin, of aan, een materiaal-, en of fabricagefout is deze kosteloos te repareren of te vervangen voor een nieuw product (dit ter keuze aan ALLESVAST.NL). Ter garantie beoordeling gestuurde goederen dienen franco bij ons aangeleverd te worden. De garantie termijn wordt verkort naar gelang de goederen meer dan 40 uur per week in gebruik zijn. Garantie komt te vervallen als de koper of derden zonder voorafgaande toestemming van ALLESVAST.NL de goederen geeft gedemonteerd of gemodificeerd. ALLESVAST.NL is nooit aansprakelijk voor kosten die voortvloeien door schade of winst- en tijdsderving van de geleverde goederen. Bij levering van goederen waarvan het gebruik in alle redelijkheid een voorschrift of aanwijzing benodigd, zal ALLESVAST.NL deze ter beschikking stellen. Wanneer deze onverhoeds toch blijft te ontbreken, zal ALLESVAST.NL deze alsnog moeten aanleveren, zonder hiervoor kosten te berekenen. Schade voortvloeiende uit een foute bediening kunnen niet bij ALLESVAST.NL verhaald worden.

  1. Veranderingen, annuleringen

Wijziging of annulering van de koop dienst per mail gemeld te worden aan ALLESVAST.NL, alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de koper. Goederen die na levering retour worden gestuurd, kunnen alleen geaccepteerd worden wanneer deze zijn voorzien van een kopie van de pakbon of factuur, binnen 7 dagen na verzendingsdatum, in originele, onbeschadigde verpakking. ALLESVAST.NL berekend hier tenminste 15% retourname kosten voor met een minimum bedrag van € 15.

  1. Transport en levering

Alle franco en niet franco leveringen reizen voor risico van de koper. De keuze van vervoer ligt bij ALLESVAST.NL. Andere transporteurs of verzendwijze (op verzoek van de koper) en de hieruit ontstane kosten zijn volledig voor rekening van de koper. Tenzij de koper dit tijdig verzoekt, reizen de goederen onverzekerd. ALLESVAST.NL levert franco bij een gesloten opdracht in één keer met een minimum factuurwaarde van € 150. Onder dit bedrag berekenen wij kosten, welke te vinden zijn op ALLESVAST.NL . Ten aanzien van de opgegeven levertijd, is dit slechts een levertijd benadering en kunnen kosten die voortvloeien uit overschrijding hiervan niet bij ALLESVAST.NL in rekening gebracht worden.

  1. Overmacht

Onder overmacht zijn alle omstandigheden inbegrepen die een juiste of een “just-in-time” levering in de weg staan. Zowel koper als ALLESVAST.NL kunnen in deze omstandigheden de koopovereenkomst annuleren.

  1. Prijs

De door ALLESVAST.NL genoemde verkoopprijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer deze kosten na bevestiging maar voor levering wijzigen heeft ALLESVAST.NL het recht de kostenwijziging door te belasten naar koper.

  1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle leverings-, en verkoopvoorwaarden en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij hier tussen koper en ALLESVAST.NL anders overeengekomen is.